Visie en missie voor diaconie

De basis van alle diaconie ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is.

Jezus heeft diaconie in woord en daad voorgeleefd: ‘wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan’. Elke christen heeft de opdracht ogen en oren open te houden om te zien waar er hulp kan geboden worden.

Vanuit deze opdracht willen wij aandacht hebben voor mensen, schroomvol, behoedzaam en zonder bemoeizucht. Aan de basis liggen luisterbereidheid, bewogenheid en rationeel inzicht. Waakzaamheid leidt tot werkzaamheid, inspiratie tot actie.

In onze pastorale eenheid is al veel dienstbaarheid aanwezig en deze willen wij bestendigen, bemoedigen en verbinden.

Bovendien willen wij met onze gelovige gemeenschap alert zijn voor nieuwe noden en wensen we ons te richten naar hen die het materieel of psychisch moeilijk hebben.

Wij zien prioriteit bij mensen in eenzaamheid: alleenstaanden, eenoudergezinnen, alleenstaanden na overlijden van hun partner, …

Er zijn ook ‘nieuwe armen’, die het financieel moeilijk krijgen na een relatiebreuk.

Daarnaast zien we heel wat kinderen en jongeren met noden die op het eerste zicht onopvallend zijn. Wij denken hierbij zowel aan kinderen die nood hebben aan ondersteuning bij het maken van huiswerk als aan kinderen met beperktheden die zich graag engageren.

We zien ook een heel actuele nood bij de opvang van vluchtelingen. Ook deze mensen komen wonen binnen onze pastorale eenheid.

Als de kerk niet dient, dient zij tot niets!

Dienstbaarheid
is de eenentwintigeeuwse vertaling
voor naastenliefde.

Dienstbaar zijn
vraagt grote eenvoud,
mildheid en veel genegenheid.

Het is een dwaasheid
die te vergelijken is
met die van het kruis.

Het is iets doen voor een ander, belangloos,
honderd ten honderd beschikbaar zijn
en tegenover elkaar staan
met het vooroordeel van de sympathie.

Men wil van de ander houden
en dus iets doen voor de minsten van de Zijnen
en dus christen zijn,
dit kruis opnemen en Hem volgen
dwars doorheen het leven.