Liturgische kalender 2023-2024

Aswoensdag

Vespers in onze moederkerk

Brief stijgende energieprijzen

Beste teamlid van een pastorale eenheid,
Beste lid van een Kerkraad,

 

We leven nog steeds in woelige tijden: corona is nog niet voorbij en ook het oorlogsgeweld blijft duren. Na de warme zomermaanden en kritieke watervoorraden, kijken we nu aan tegen torenhoge energiekosten en forse prijsstijgingen. Het belooft dan ook een moeilijke winter te worden. De stijgende energieprijzen treffen niet alleen talloze particulieren en gezinnen maar ook de kerkgemeenschap.  De energiekosten voor een viering lopen soms fors op. Naast de zorg voor onze planeet (Laudato Sì) is er de zorg over de betaalbaarheid en de solidariteit met de (nieuwe groepen van) armen.

 

Ook binnen onze kerkelijke organisaties moet we nadenken over energiebesparende maatregelen, zowel op korte als op lange termijn. De checklists van Ecokerk kunnen hierbij alvast wat inspiratie bieden. Kleine stappen kunnen we snel zetten, grotere vergen dan weer een doordachte langetermijnvisie. De situatie is vandaag soms zo ernstig dat zelfs inboeten op comfort geen taboe meer is. Of we nu zelf volledig instaan voor de financiering dan wel mogelijk toelagen ontvangen van gemeenten of andere overheden (bv. kerkfabrieken) maakt geen verschil. Enkel door in te zetten op minder verbruik zullen de prijzen volgens het marktmechanisme van vraag en aanbod hopelijk stabiliseren en opnieuw dalen.

 

Hoe we ons verbruik best beperken, hangt af van situatie tot situatie. Wat we ook beslissen: vast staat dat het altijd creativiteit zal vergen. We moeten vooral aanvaarden dat het met wat minder ook nog kan. Pasklare antwoorden of oplossingen kunnen we u bijgevolg niet bieden. Wat we wel kunnen doen is u hieronder enkele tips en suggesties aanreiken om het energieverbruik van kerken en parochiezalen binnen de perken te houden. 

 

  • We moedigen u als teamleden en kerkraadsleden zoveel mogelijk aan om over de stijgende energiefacturen spoedig een overleg te plannen. Maak daarbij goede en vooral haalbare energiezuinige afspraken. Doe dat bij uitbreiding ook met de externe partners die gebruik maken van de kerkgebouwen (muziekscholen, concerten, tentoonstellingen…) en parochiezalen. Bekijk of er ruimte is om de energiekost door te rekenen in die activiteiten.
  • Kies deze winter afhankelijk van de activiteit en het aantal deelnemers een aangepaste ruimte (naar grootte en verbruik). Bekijk of u vieringen binnen uw pastorale eenheid eventueel kan centraliseren zodat minder ruimten opgewarmd moeten worden. Laat bv. doopsels zoveel mogelijk aansluiten bij de eucharistieviering of vier in een (kleinere) doopkapel. Principieel is het niet de bedoeling dat de kerkfabriek de tarieven voor huwelijken en uitvaarten systematisch zou verhogen. Uitgangspunt is dat gelovigen hiervoor het standaardtarief blijven betalen. Omwille van verschillen in energieverbruik tussen verschillende kerken, is het wel mogelijk dat een pastorale eenheid de beslissing neemt om kerkelijke plechtigheden deze winter te laten plaatsvinden in één energiezuinige kerk.  Wanneer gelovigen hiervan wensen af te wijken, en ervoor kiezen om de dienst toch te laten doorgaan in een minder energiezuinige kerk, zal hiervoor een energiemeerkost aangerekend worden die duidelijk vooraf wordt gecommuniceerd.
  • Schakel de centrale verwarming pas later in het najaar in, zet de thermostaat één of meer graden lager en schakel ze ook vroeger uit. Onderzoek of de basistemperatuur in het gebouw niet verlaagd kan worden: overleg- waar nodig- met monumentenwacht of de erfgoedcel. Verhoog de temperatuur in de kerk enkel voor de viering.
  • Voor vergaderingen in parochiezalen is het best aanvaard- en werkbaar om de temperatuur te verlagen naar 19°C.
  • Beperk de binnen- en buitenverlichting en schakel-waar mogelijk-zoveel mogelijk over op ledverlichting
  • Vermijd tijdens de wintermaanden externe activiteiten in kerken waarvoor extra verwarming noodzakelijk is.

Dat zulke beslissingen soms allesbehalve vanzelfsprekend zijn, begrijpen we maar al te goed.Indien u één van bovenstaande maatregelen neemt, raden we u ook aan om hierover duidelijk te communiceren aan alle betrokkenen. In geval van bijkomende vragen kan u terecht bij uw vertrouwde contactpersonen bij de vicariaten en bij de heer Dirk Van der Straeten van de dienst kerkfabrieken via kerkfabrieken@bisdomantwerpen.be.

 

Aan de gelovigen uit ons bisdom schreef monseigneur Johan Bonny een pastorale brief (zie bijlage twee) waarin de bisschop op zijn beurt aandacht vraagt voor deze problematiek alsook begrip voor de moeilijke beslissingen die de leden van de Kerkraad en de teams van de pastorale eenheden moeten nemen.


Tot slot: op zaterdag 22 oktober van 9.30 tot 12 uur organiseert Attent haar tweede Ecokerkraad in Wommelgem. Inschrijven kan via patrick_naulaerts@hotmail.com. Op 15 november 2022 van 20.30 tot 22 uur organiseren de vicariaten in samenwerking met het CCV dan weer een online forum over de energiecrisis om best practices over de kerkgebouwen uit te wisselen. Doelpubliek zijn de teamleden van de pastorale eenheden, vertegenwoordigers van de bisschop in kerkraden of het CKB. Per Kerkraad vragen we om maximaal één collega te laten aansluiten om zinvol uit te wisselen. Interesse? Inschrijven kan via antwerpen@ccv.be. Na afloop bezorgen we de waardevolle suggesties aan alle teamleden, zodat ook wie er niet bij was ermee aan de slag kan.

 

Vriendelijke groet,


Emmanuel Ikeobi                         Wim Selderslaghs

Bisschoppelijk vicaris                 Bisschoppelijk vicaris

 

 

30 juli 2023 : 5de zondag

We lezen verder…

Net voor het uitbreken van corona zijn we met het bisdom gestart met een project dat drie jaar zou duren rond het bijbelboek ‘Handelingen van de apostelen’. Het eerste jaar zijn er enkele leesgroepen gestart met het lezen van het boek ‘Handelingen’. Misschien hebben anderen het thuis zelf of in gezinsverband gelezen; we werden daartoe alvast uitgenodigd.

Vorig jaar is er vanuit het bisdom een aanbod geweest om zich verder in het boek te verdiepen, via digitale weg dan wegens de pandemie.

Ondertussen heeft de paus een oproep gedaan om wereldwijd in een synodaal proces met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk. In ons bisdom wil de bisschop dat gesprek aangaan aan de hand van het boekje dat hij schreef ter overweging bij Handelingen: ‘Overeind komen met Petrus’. Het is zijn bedoeling overal in ons bisdom gesprekken op gang te brengen, over de betekenis of inspiratie van die oude teksten over de eerste christengemeenschappen voor ons vandaag. Vragen vanuit die gesprekken mogen aan de bisschop worden bezorgd, en hij zal naar aanleiding daarvan ook zelf in gesprek gaan met wie dat wil, op een aantal geplande avonden dit voorjaar.

Ook in onze pastorale eenheid starten we met zo’n gespreksgroepen. In deze veertigdagentijd kan dit een manier zijn om over ons geloof na te denken en met elkaar te delen. Het gaat nu niet zozeer om lezen, wel om reflecteren, ons laten aanspreken en bevragen, en met elkaar uitwisselen en in gesprek gaan. U hoeft het boek zelfs niet in bezit te hebben, we werken met een werkschrift waarin een aantal hoofdstukken daarvan zijn overgenomen.

• De eerste gespreksgroep gaat door in het Patronaat te Kessel (Gasthuisstraat 6) op

woensdag 16 maart om 16 uur en op woensdag 23 maart om 14 uur.

• De tweede gespreksgroep gaat door bij pastoor Michel thuis (Paddekotseheide 62 in Nijlen)

op de zaterdagen 19 maart, 2 april en 9 april, telkens om 10 uur.

Iedereen is van harte welkom!

Aankondiging van versoepelingen vanaf 9 juni 2021

Na een lange pauze spreekt mgr. Bonny ons opnieuw toe. Hij vestigt de aandacht daarbij op de versoepelingen voor de erediensten die vanaf woensdag 9 juni zullen ingaan.

Vanaf die datum zullen we binnen opnieuw met 100 gelovigen kunnen vieren en buiten met 200. Verdere details over de maatregelen, de precieze aanwezigheidsaantallen alsook de aangepaste protocollen zullen begin volgende bekend gemaakt worden en kan u ook nalezen op Kerknet.be via onderstaande link. De bisschop vraagt ons om dankbaar gebruik te maken van de verruiming die er komt en toch op onze hoede blijven: de hele strijd tegen corona is namelijk nog niet gestreden.

Klik hier voor de videoboodschap van onze bisschop.

Klik hier voor het Protocol voor de erediensten binnen vanaf 9 juni 2021.

Klik hier voor het Protocol voor de erediensten buiten vanaf 9 juni 2021.

Meibedevaart Bisdom Antwerpen

De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Normaal trekken tal van bedevaarders naar plekken toegewijd aan Maria. In deze bijzondere omstandigheden gebeurt dat nog altijd: in een bubbel of individueel komen mensen om een kaarsje te branden en te bidden op voorspraak van Maria. Mensen blijven zich toevertrouwen aan Maria. Het aantal brandende kaarsjes bij Mariabeelden is niet verminderd, integendeel!

Welke betekenis heeft Maria voor jou?

Op de vraag wie Maria voor jou is, zal iedereen een wellicht een eigen antwoord geven. Deze vraag stellen en met elkaar daarover in gesprek gaan is zeker boeiend. Het project Handelingen ontwikkelde daartoe een  werkvorm die primair bedoeld is voor mensen in zorgvoorzieningen, maar die zeker ook bruikbaar is in religieuze gemeenschappen. Met wat creativiteit ook in andere groepen, trouwens.

Via deze werkvorm willen we aan de hand van eigen Mariabeelden of via afbeeldingen van Maria mensen met elkaar in gesprek brengen over de betekenis van Maria voor ieder persoonlijk. Daarnaast zijn er impulsen om samen te bidden en om zo jezelf aan Maria toe te vertrouwen. De uitgebreide werkvorm en al het nodige materiaal is te vinden op www.bisdomantwerpen.be. Klik in de bovenbalk op ‘Artikels’ en zoek naar de trefwoorden ‘inspiratiemap aan Maria toevertrouwd’. Dit kan een mooie voorbereiding zijn op de meibedevaart.

Meibedevaart met als thema ‘aan Maria toevertrouwd’

In de meimaand vindt ook jaarlijks de diocesane Mariale bedevaart met Mgr. Bonny plaats. Dit jaar kreeg deze meibedevaart het thema ‘Aan Maria toevertrouwd’. In de lezingen staat Maria als biddende vrouw centraal. Jezus aan kruis vertrouwt een leerling toe aan Maria en omgekeerd vertrouwt Hij ook zijn moeder toe aan die leerling. Jezus roept hen op zorg te dragen voor elkaar. Midden in de coronacrisis is vertrouwvol blijven bidden en zorg dragen voor elkaar brandend actueel. De omstandigheden maken dat je enkel vanuit huis kunt deelnemen door op 18 mei om 14 uur via RTV of via het YouTubekanaal van het bisdom aan te sluiten. Graag nodigen we je uit om dat te doen en met ons te bidden en te vieren in verbondenheid met elkaar, met Maria, Jezus en God. Tijdens de meibedevaart zal het Licht van Betlehem een centrale plek krijgen. Op het Youtube-kanaal van het bisdom kan je ook achteraf de viering op een zelfgekozen moment herbekijken.

Anke Mertens